کیف کرامپون گریول – Grivel Crampon Safe

اتمام موجودی

با استفاده از کیف کرامپون گریول – Grivel Crampon Safe، کرامپون خود را در شرایط ایمن حمل می کنید. با استفاده از این محافظ، وسایل داخل کوله پشتی شما از خطر نیش های تیز کرامپون در امان می ماند.

مقایسه