محاسبه اقساط

مبلغ فاکتور(تومان)
مبلغ پیش پرداخت (تومان) مبلغ پیش پرداخت باید حداقل 25% مبلغ فاکتور باشد که به صورت خودکار محاسبه شده است . شما می توانید مبلغ پیش پرداخت بیشتری بپردازید.
مدت زمان تسویه (ماه)
loading
نتیجه محاسبه
پیش پرداخت
باقی مانده مبلغ جهت قسط بندی
مبلغ هر قسط به صورت ماهیانه
جمع کل اقساط

در این شیوه می توانید به صورت دوماهه پرداخت خود را در مدت زمان تسویه انتخابی انجام دهید به عنوان مثال در مدت زمان 12 ماه می توانید 6 عدد چک بپردازید. توجه داشته باشید که مدت زمان تسویه باید یکی از اعداد 12،10،8،6،4 باشد.

مبلغ هر قسط به صورت دوماهه
مجموع بازپرداخت به صورت دوماهه